Montréal Movies

Le garçon et le héron (v.o.s-t.f.)

Le garçon et le héron (v.o.s-t.f.)

Score: 0 / 10

Director: Hayao Miyazaki
Producer: Toshio Suzuki, Toshio Suzuki
Studio: Cineplex Pictures
Starring: Takuya Kimura, Takuya Kimura, Yoshino Kimura
Genre: Animation
Running Time: 124 minutes

Write a Review


Le garçon et le héron (v.o.s-t.f.) movie reviews