Orleans Movies

The Boy and the Heron (Subtitled)

The Boy and the Heron (Subtitled)

Score: 10 / 10

Studio: Cineplex Pictures
Starring: Soma Santoki, Masaki Suda, Ko Shibasaki, Aimyon , Yoshino Kimura, Takuya Kimura, Keiko Takeshita, Jun Fubuki, Jun Kunimura, Kaoru Kobayashi, Shinobu Otake
Genre: Animation
Running Time: 124 minutes

Write a Review


The Boy and the Heron (Subtitled) movie reviews