Kelowna Movies

Eureka: Eureka Seven Hi-Evolution

Eureka: Eureka Seven Hi-Evolution

Score: 0 / 10

Director: Tomoki Kyôda
Studio: crunchyroll
Starring: Kaori Nazuka, Toru Furuya, Yuko Sanpei, Yûko Sanpei, Koji Tsujitani, Jûrôta Kosugi, Michiko Neya
Genre: Animation
Running Time: 116 minutes

Write a Review


Eureka: Eureka Seven Hi-Evolution movie reviews